180523 Privacyreglement

Privacyverklaring Koninklijk onderscheiden muziekvereniging Crescendo Neede

( “Crescendo”)

Crescendo, gevestigd aan de Haaksbergseweg 6,  7161 BJ Neede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Haaksbergseweg 6, 7161 BJ Neede

0545 294682

Email: secretariaat@crescendo-neede.nl

Gegevensbescherming

De secretaris is de contactpersoon voor de Gegevensbescherming van Crescendo. Hij/zij is te bereiken via secretariaat@crescendo-neede.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Crescendo verwerkt uw persoonsgegevens doordat u lid of donateur bent van onze vereniging, gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

–          Voor- en achternaam

–          Geslacht

–          Geboortedatum

–          Adresgegevens

–          Telefoonnummer

–          E-mailadres

–          Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld doordat u een vraag    stelt via onze website

–          Bankrekeningnummer

In het Verwerkingsregister van de vereniging staat per categorie aangegeven wat er specifiek opgenomen is. Dit register is aanwezig bij de secretaris.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken :

Crescendo verwerkt géén bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

Crescendo verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

–          leden- en donateursadministratie

–          registratie bestuursleden t.b.v Kamer van Koophandel en KNMO.

–          bruikleenadministratie instrumenten en uniformen

–          het afhandelen van uw betaling voor het lidmaatschap, donatie, instrumentvergoeding

–          het verzenden van onze nieuwsbrief

–          om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is  om u over onze verenigingsactiviteiten te informeren en deze uit te kunnen voeren

–          om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

–          voor de onderlinge contacten tussen leden. Bv voor het oud-papier-ophalen, meerijden naar concerten, e.d.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens

Crescendo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens  > Bewaartermijn > Reden

Personalia (NAW, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres, bankrekeningnummer) :

> zolang het lidmaatschap duurt en na afloop zolang er  openstaande schulden zijn.   Aansluitend is er geen bewaartermijn van toepassing.

Beveiliging

Crescendo draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Delen van persoonsgegevens met derden

Crescendo verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij zo nodig een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Crescendo blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Leden van Crescendo ontvangen via het jaarverslag een ledenlijst. Leden mogen deze niet verstrekken aan derden, ongeacht of daarvoor een vergoeding wordt ontvangen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u doen door een aanvraag te richten aan secretariaat@crescendo-neede.nl  . Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Crescendo en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar secretariaat@crescendo-neede.nl  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Crescendo zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Onze website www.crescendo-neede.nl

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.  Crescendo gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Crescendo gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. De IP-adressen worden niet opgeslagen, echter worden IP-adressen wel gebruik bij Google Analytics. Door middel van Google Analytics (*) houden wij het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over individuele websitebezoekers.  Als u er van overtuigd bent dat wij desondanks persoonlijke gegevens hebben verzameld over u of een onder u vallende minderjarige, neem dan contact met ons op via secretariaat@crescendo-neede.nl dan verwijderen wij deze informatie.

(*)Hierbij is het delen van informatie met Google uitgezet, tevens is een verwerkings-overeenkomst afgesloten met Google.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Vragen die u stelt via “contact” op de website: De contactaanvragen via de website lopen via een externe e-mail-server . Dit houdt in dat de secretaris van de vereniging de contactaanvragen doorgestuurd krijgt van de mailserver. De mailserver bewaart verwijderde e-mails nog 30 dagen. De website draait op HTTPS://. Dit is een versleutelde versie van de web-omgeving waar de website op draait. Dit betekent dat de berichten die bezoekers doen via een contactaanvraag versleuteld zijn en niet traceerbaar zijn door derden.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op onze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Crescendo aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Op deze website kunnen interactieve onderdelen aangeboden worden, zoals links met social media. Crescendo is niet verantwoordelijk voor meningen en opmerkingen die door bezoekers/gebruikers op de website geplaatst zijn. Deze meningen en opmerkingen geven niet de mening of het beleid van Crescendo weer.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op foto’s op onze website berust bij Crescendo of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Crescendo. Leden zijn er mee akkoord dat eventuele aanwezigheid op een foto via de website of onze Facebookpagina onlosmakelijk deel uitmaakt van het lidmaatschap van de vereniging. Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming door Crescendo.

Wijzigingen

Crescendo behoudt zich het recht voor dit privacyreglement periodiek te wijzigen en te actualiseren

PROCEDURE DATALEK

Via deze link vindt u informatie over onze datalek procedure.